Syddansk Erhvervsskoles pædagogiske og didaktiske grundlag

Dette materiale skal forstås som de overordnede rammer for Syddansk Erhvervsskoles pædagogiske og didaktiske aktivitet. Det betyder, at den videre implementering skal foregå i afdelinger/teams og skal tage fornødent hensyn til de særlige omstændigheder, der gælder for den enkelte enhed. Som støtte for implementeringen (og forståelsen) vil der i videst muligt omfang blive anvendt visuelle illustrationer af begreber og metoder.

De overordnede rammer:

De grundlæggende værdier

Syddansk Erhvervsskole ønsker at være kendt for at have:

 1. Høj faglighed og udfordrende undervisning, der skal sikre, at alle lærer så meget, som de kan
 2. Udviklende og innovativt læringsmiljø, som sikrer løbende udvikling af metoder og midler samt elevernes fokus på at skabe nyt og på at arbejde innovativt
 3. Eleven i fokus i alle aktiviteter og hermed i centrum for læring
 4. Social ansvarlighed, der skal sikre, at der etableres støtte, så snart det er påkrævet, og at der løbende satses på det gode og energiskabende samarbejde
 5. Højt engagement

Det betyder følgende krav og forventninger til medarbejderne:

Vi samarbejder i team om:

 • Teamets udvikling i forhold til de arbejdsopgaver, udfordringer og ønsker, der er aftalt med ledelsen, og er loyale over for teamets beslutninger
 • Fortsat pædagogisk udvikling 
 • Dialog om og fokus på elevens læring
 • Vidensdeling og informationsspredning om pædagogiske tiltag og resultater
 • Pædagogisk, didaktisk og faglig udvikling

Koordinering af det pædagogiske arbejde i samarbejde med elevadministrationen og andre administrative og pædagogiske teams i afdelingen.

Vi udvikler:

 • Nye undervisningsmetoder baseret på best practice/pædagogisk practice
 • Ideer om omsætning fra undervisningsplanen til konkret praksisnær undervisning/læring
 • Samarbejdet med international afdeling om praktik i udlandet
 • Elevernes lyst til udvikling af nye produkter/processer
 • Praksis på baggrund af refleksioner over blandt andet tilfredshedsmålinger og andre feedback systemer
 • Os selv og vidensdeler inden for arbejdsfelt, materialer og metoder

Vi sætter eleven i fokus:

 • Ved at sikre, at eleven altid er omdrejningspunktet i forhold til den enkeltes uddannelse
 • Ved at tage udgangspunkt i, at alle er forskellige og har forskellige behov
 • Ved at være i dialog med eleverne og inddrage dem i samarbejdet om deres uddannelse
 • Ved at sikre, at der i uddannelsesforløbet er fokus på anerkendende tilgang, således at eleven udfordres optimalt i udvikling af faglige og sociale kompetencer
 • Ved at medvirke til styrkelse af elevens motivation og engagement i uddannelsen

Vi udviser social ansvarlighed:

 • Medarbejderne er opmærksomme på elevernes og kollegernes trivsel og handler på observationerne.
 • Medarbejderne er loyale i forhold til det fælles pædagogiske/didaktiske grundlag på skoleplan, afdelingsniveau og i det enkelte team
 • Medarbejderne er opmærksomme på at være professionelle kommunikatorer i alle relationer

Vi arbejder i team:

 • Teamarbejde (læringsfællesskaber) er en nødvendighed – ikke mindst i forbindelse med udvikling og vidensdeling
 • Teamorganiseringen skal ses i sammenhæng med teamets arbejdsopgave og skal tydeliggøres i form af rammer, retning, roller, regler, relationer og ressourcer
 • Hvert team skal løbende udvikle og forbedre sig, og i trit med udviklingen aftales evt. nye gensidige forventninger
 • Professionalisering af læringsfællesskaber
 • Ledelsen sætter tydelig retning for teamet og medvirker til at skabe gode rammer for teamarbejdet
 • Gennem planlægning sikres det, at der er fælles tid, hvor team og ledelse kan mødes

Et attraktivt skolemiljø

Syddansk Erhvervsskole ønsker at være kendt for et skolemiljø, der bedst muligt afspejler den virkelighed, eleverne skal ud i, og som både er læringsfremmende og attraktivt.

Det betyder, at de fysiske rammer skal indrettes med henblik på at sikre:

Læring:

 • At det er muligt for eleverne at mødes på tværs i uddannelsen og på skolen 
 • At skolen er et dynamisk sted, hvor der er adgang til læringsfaciliteter 24 timer i døgnet
 • At de fysiske rammer består af studieværksteder, forberedelsesfaciliteter (for både lærere og elever) og adspredelsesfaciliteter. Der er ryddet op, og lokalerne er pæne, lyse, rene, og ordentlige
 • At der er respekt for forskelligheder, og at der er klare og kendte spilleregler
 • At der er gode læringsrum for elever (tydelige metoder og mål for opgaver/dagen)
 • At der er faglige workshops (efter normal undervisning)

Attraktivt ungdomsmiljø:

 • At der er et ungdomsmiljø med møbler, planter, musik og glasvægge til undervisnings- lokaler 
 • At der er sportsfaciliteter 
 • At der er udendørsfaciliteter – bænke og multibane 
 • At der er pausefaciliteter – kantine, automater, motion og hyggerum

De valgte indsatser

I forlængelse af de ovenfor nævnte rammer arbejdes der med følgende indsatser:

 • Styrket differentiering
 • Øget anvendelse af it og medier i uddannelserne
 • Trivsel som en afgørende faktor for elevernes læring
 • Systematisk fokus på forbedring af sammenhængen mellem aktiviteter i skolen og aktiviteter i virksomheden

Styrket differentiering

Alle medarbejderne skal kunne og ville arbejde systematisk med differentiering i under-visningen, så alle elever udfordres og lærer så meget, de kan, og med udgangspunkt i, hvor de står (NUZO). 

Differentieringen tager udgangspunkt i en afklaring af elevernes læringsmuligheder gennem et kompetenceafklaringsforløb (14 dage), der ikke kun omfatter de faglige kompetencer, men alle.

Differentieringen kan være både undervisningsdifferentiering, der sikrer, at de forskellige elever tilbydes forskellige muligheder i forhold til deres forudsætninger inden for det samme hold/fag, og organisatorisk differentiering, hvor man netop deler holdet med henblik på niveaudeling, f.eks. faglige niveauer, talentspor mv.

Det betyder, at alle medvirker til at:

 • Gennemføre varieret undervisning, som netop tilgodeser elevernes forskellige måder at lære på
 • Gennemføre differentiering med eleven i centrum hele tiden og sikrer differentiering af såvel undervisning som feedback
 • Tilbyde eleverne muligheder for organisatorisk differentiering: Talentudvikling og talentspor, EUX mv.

Øget anvendelse af it og medier 

Medarbejderne arbejder systematisk med anvendelse af it og medier i forbindelse med elevernes læring, så det virker motiverende og øger elevernes læring og fremmer elevernes evne til at præsentere emner/opgaver og projekter.

Skolen sikrer driftssikkerhed, samt at it er synligt til stede, og at alt udstyr (inkl. elevernes private) kan benyttes på skolens platforme. 

Det betyder, at medarbejderne kan:

 • Erhverve de nødvendige kompetencer til at anvende relevante it-løsninger i under-visningen og løbende udvikle kompetencerne i samarbejde med kolleger og/eller fx it-afdelingens eksperter
 • Anvende it og medier med henblik på at tilgodese de forskellige elevers forskellige måder at lære på
 • Anvende it-baserede løsninger (hvor det er hensigtsmæssigt) og dermed muliggøre uafhængigheden af ”bord, tavle og lokation” samt sikre, at der altid er både tilgængelige støttemuligheder og udfordringer for eleverne
 • Anvende e-bøger i undervisningen og andet elektronisk materiale, når det er hensigtsmæssigt og muligt

Trivsel som en afgørende faktor for elevernes læring

Det er almindeligt anerkendt, at elevernes trivsel er afgørende for deres læringsudbytte og for gennemførelsen af deres uddannelse. Det er derfor helt afgørende, at eleverne oplever, at skolen vil deres bedste, og at alle medarbejdere gennem relationsdannelse evner at signalere dette til eleverne – herunder gennem skabelse af fælles traditioner for såvel ansatte som elever.

Det betyder, at vi:

 • Møder eleverne med tillid og respekt
 • Møder eleverne med en anerkendende tilgang i såvel introduktion, undervisning som evaluering
 • Har fokus på fællesskabende aktiviteter og klassemiljøet
 • Arbejder systematisk med evaluering af elevernes kompetencer/læringstilvækst og tydeliggør dette (gennem feedback) sammen med eleven

Systematisk fokus på samarbejde mellem skolen og virksomhed 

Som erhvervsskole med stor vægt på høj faglighed er det vigtigt at være tæt på erhvervslivet. 

Der skal være en tæt kobling mellem teori og praksis og mellem skole og praktik – herunder gerne indgåede partnerskaber mellem skole og virksomheder, der sikrer smidig organisering af gensidige besøg. Processen med skole- og virksomhedsophold skal kvalificeres. Lærerne skal ud i virksomheden og skabe relationer for at få det samlede forløb til at fungere. Det skal sættes i system – og samtidig være en hjælp til virksomhederne.

Det betyder, at alle:

 • Medvirker til etablering af relationer og samarbejde mellem undervisere og virksomheder 
 • Besøger virksomheder og har besøg fra virksomheder med henblik på at fremme elevernes forståelse af, hvad det lærte på skolen kan bruges til i virksomheden og omvendt
 • Besøger eleverne i praktikperioder for at sikre gensidig forventningsafstemning
 • Trækker elevernes erfaringer fra virksomhederne med ind i undervisningen for at fremme elevernes forståelse af teorien på baggrund af deres praktiske erfaringer